Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

Información ás familias

Segundo nos indica a Consellería de Educación todos os centros educativos de ensino non universitario terán a obriga de realizar a segunda avaliación segundo o calendario escolar previsto para este curso.
Nestas instrucións especifícase que non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma.
Os boletíns coas calificacións serán enviados ás familias por correo ordinario o día 3 de abril.