XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
REFORZO LINGUA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Fernando Teijeiro
REFORZO MATEMÁTICAS Fernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
TECNOLOXÍA E DIXITALIZACIÓN Manuel Naveira
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
RELIXIÓN Ramón Fernández
PROXECTO COMPETENCIAL Marta Arce
EXENCIÓN FRANCÉS Clara Corral
XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
REFORZO LINGUA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Fernando Teijeiro
REFORZO MATEMÁTICAS Nieves Díaz
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
TECNOLOXÍA E DIXITALIZACIÓN Manuel Naveira
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
PROXECTO COMPETENCIAL Marta Arce
RELIXIÓN Ramón Fernández
EXCENCIÓN FRANCÉS Clara Corral
XEOGRAFÍA E HISTORIAAntolín Gómez
LINGUA E LITERATURA CASTELÁMª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGAVerónica Rivas
INGLÉSMª Begoña García
FRANCÉSElena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS IIMª Jesús Miramontes
MATEMÁTICASNieves Díaz
MATEMÁTICAS BILINGÜEFernando Teijeiro
FÍSICA E QUÍMICARaquel Suárez
TECNOLOXÍAManuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜEJulia Cea
EDUCACIÓN FÍSICARoberto S. García
RELIXIÓNRamón Fernández
EXSENCIÓN FRANCÉSVerónica Rivas
XEOGRAFÍA E HISTORIA Antolín Gómez
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Francisco Beltrán
MATEMÁTICAS BILINGÜE Fernando Teijeiro
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
VALORES ÉTICOS Elena Fernádez
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Antolín Gómez
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
ORATORIA Elena Fernández
EDUCACIÓN DIXITAL Antolín Gómez
EDUCACIÓN VALORES CÍVICOS ÉTICOS Antolín Gómez
MATEMÁTICAS Nieves Díaz
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIAAntolín Gómez
LINGUA E LITERATURA CASTELÁAna Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGAVerónica Rivas
INGLÉSMª Begoña García
ORATORIAElena Fernández
EDUCACIÓN DIXITALAntolín Gómez
EDUCIÓN VALORES CÍVICOS ÉTICOSAntolín Gómez
MATEMÁTICASNieves Díaz
BIOLOXÍA E XEOLOXÍALuis Antonio Peña
FÍSICA E QUÍMICARaquel Suárez
MÚSICARebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜEJulia Cea
EDUCACIÓN PLÁSTICAFrancisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICARoberto S. García
PROXECTO COMPETENCIALVerónica Rivas
RELIXIÓNRamón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIAAndrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁMª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGAMarta Arce
INGLÉSMª Begoña García
FRANCÉSElena Fernández
MATEMÁTICAS ACADÉMICASFernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍALuis Antonio Peña
FÍSICA E QUÍMICARaquel Suárez
TICManuel Naveira
EDUCACIÓN PLÁSTICAFrancisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICARoberto S. García
VALORES ÉTICOSElena Fernández
RELIXIÓNRamón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIAAndrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁMª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGAMarta Arce
INGLÉSMª Begoña García
FRANCÉSElena Fernández
MATEMÁTICAS ACADÉMICASFernando Teijeiro
MATEMÁTICAS APLICADASNieves Díaz
TICLuis Antonio Peña
CIENCIAS APLICADASRaquel Suárez
TECNOLOXÍAManuel Naveira
ECONOMÍAAndrés Criado
I. A. E. E. (Iniciac.Act.Emprendedora.Emprensaria)Andrés Criado
LATÍNMarta Arce
MÚSICAJulia Cea
EDUCACIÓN FÍSICARoberto S. García
VALORES ÉTICOSElena Fernández
RELIXIÓNRamón Fernández